PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
na škOLNÍ rok 2023/24

CO NABÍZÍME

  • školu s třídami o maximálně 22 žácích
  • kombinaci moderních metod s klasickými prvky 
  • slovní hodnocení do 3. ročníku
  • přátelské a bezpečné školní prostředí
  • předmět křesťanské výchovy
  • intenzivní výuku angličtiny

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně vás zveme na ukázky výuky 14. – 16. listopadu 2022 od 8 do 10 hod v budově školy na Zborovském náměstí 2018.

Přijďte také na besedu pro zájemce 14. listopadu 2022 od 16 hod.

Besedu před zápisem pořádáme 23. března 2023 v 16 hod.

VÝSLEDKY ZÁPISU

INFORMACE K ZÁPISU

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vyhlašuje ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro školní rok 2023/2024

v úterý 4. dubna 2023 od 13 do 18 hodin

v budově školy na Zborovském náměstí 2316, Pardubice

Pro školní rok 2023/2024 škola přijímá 22 žáků.

 K zápisu potřebujete:

1

Rodný list dítěte

2

Průkaz totožnosti zákonného zástupce

3

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

4

U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení k pobytu na území ČR.

5

V případě, že u zápisu nejsou přítomni oba rodiče, doporučujeme písemný souhlas druhého rodiče se vzděláváním dítěte v NOE – KZŠ a MŠ. (Není podmínkou, jedná se o doporučení.)

6

U dětí znevýhodněných či mimořádně nadaných (podle § 16 a 17 školského zákona) je třeba pro budoucí nastavení vhodných podpůrných opatření doložit zprávu, ev. doporučení školského poradenského zařízení a údaje o dosud poskytovaných podpůrných opatřeních.

7

Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

8

V případě žádosti o odklad: Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, SPC).

9

V případě žádosti o odklad: Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa

ORGANIZACE ZÁPISU

V den zápisu se zákonný zástupce s dítětem osobně dostaví do školy. V souladu s § 3a, odst. 8 vyhlášky č. 48/2005 Sb. požadujeme, aby bylo u zápisu přítomno i zapisované dítě. Budete pozváni na konkrétní čas.


U zápisu zákonný zástupce předloží potřebné dokumenty a absolvuje krátký rozhovor s vedením školy. Pro děti budou připraveny hravé aktivity v menší skupince vrstevníků a potom tradiční „zápis s paní učitelkou“, při kterém dítě například řekne svoje jméno, básničku, barvy, tvary a nakreslí obrázek. Rodič může být přítomen u všech částí zápisu.

Připravené aktivity mají motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí a v rámci neformálních aktivit posoudit předpoklady vzdělávat se podle specifik našeho ŠVP. Pedagogové orientačně zjistí úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností a informují rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Žádost o přijetí je možné vyplnit dopředu elektronicky ZDE, případně v den zápisu přímo ve škole. V elektronické žádosti můžete uvést vámi preferované časy návštěvy. Pokud tak učiníte nejpozději do pátku 31.3. do 12:00 hodin, ještě v pátek odpoledne vám pošleme pozvánku s konkrétním časem zápisu. Termín si také můžete domluvit v kanceláři školy (tel. 722 960 601). Pokud přijdete bez objednání, počítejte s tím, že můžete chvíli čekat.

Pokud žádáte o odklad školní docházky, žádost o přijetí nevyplňujte. Žádost o odklad lze stáhnout ZDE: Žádost o odklad školní docházky 2023 nebo vyplnit na místě.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Křesťanská škola a mateřská škola v Pardubicích nepatří mezi spádové školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria.

V případě, že počet zájemců o vzdělávání v NOE přesáhne počet volných míst, bude na základě získaných bodů sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů na rozhraní přijetí/nepřijetí, rozhodne o jejich přijetí, či nepřijetí los. Losování provede v souladu s vnitřní směrnicí komise.

Los mezi dotčenými rozhodne i v případě, že počet uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 školského zákona přesáhne počet stanovený ustanovením § 17 vyhlášky 27/2016 Sb.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Každému žadateli bude při zápisu přiděleno registrační číslo. 

Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude v pondělí 17. 4. 2023 mezi 8:00 – 14:00 v kanceláři školy.

Seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude vyvěšen ve vývěsce a na webových stránkách školy. 

DALŠÍ INFORMACE

Vyučovacím jazykem je český jazyk.

Máte právo požádat o odklad školní docházky o jeden rok. Nerovnoměrnost vývoje lze vyrovnat docházkou do kterékoliv mateřské školy či přípravné třídy.

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům nadaným je škola povinna poskytnout podpůrná opatření. O jejich nastavení rozhoduje školské poradenské zařízení. Přizná-li ŠPZ podpůrné opatření, poskytuje se takové opatření bezplatně. Podpůrným opatřením mohou být například speciální pomůcky, pomoc asistenta pedagoga, přeřazení žáka do vyššího ročníku atd.

V případě problémů se obracejte na Mgr. Dagmar Roženskou, tel. 722 960 601, kancelar@skola-noe.cz.

DESATERO PRO RODIČE

Co by mělo dítě zvládat se vstupem do školy:

1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině.

2. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat
po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v
rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik
je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru,
velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy,
hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera,
dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

3. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru
a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou
(písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály.

4. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy
apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo,
co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou
divadelní roli.

5. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí,
kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný
vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí
telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno
se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na
chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností
(např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví,
ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu
jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních
prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s
nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich
vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných
zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech,
planetě Zemi, vesmíru)
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v
obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné,
neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení,
rozumí světelné signalizaci)
• zná faktory poškozující zdraví (kouření)
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

6. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se
stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v
knize apod.)
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i
vyjádření pohybu)
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary,
(popř. písmena)
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
• řadí zpravidla prvky zleva doprava
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je
zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

7. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu
na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici,
rukavice)
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije
toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další
pomůcky, srovná hračky)
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

8. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější
dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla.

9. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj
aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a
reprodukovat, částečně i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže
vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně.

10. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi,
ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a
rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno
se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí
si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).