prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Škola Noe se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.skola-noe.cz

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20.9 . 2022.
Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek studiem wwworks s.r.o.
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: kancelar@skola-noe.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:
Lenka Macháčková
Zborovské nám. 2316, 530 02 Pardubice
Email: reditel@skola-noe.cz

Postup pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz