Spolu na jedné lodi

 … a proto SMĚŘUJME K CÍLI

 Chceme dětem poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v souladu s křesťanskými hodnotami jako jsou zájem o druhého, čestné jednání, úcta, zodpovědnost a další. Záleží nám na rozvoji celé osobnosti dítěte. U dětí usilujeme o dovednosti použitelné v běžném životě, především schopnost třídit důležité informace, samostatně uvažovat, kriticky myslet, řešit problémy. Klademe důraz na budování charakteru a utváření hodnot, vedeme děti k rozvíjení mezilidských vztahů. Vyučování je obohaceno o předmět křesťanské výchovy.

 

… a proto SPOLUPRACUJME

Usilujeme o dobré vztahy učitele a žáka i mezi žáky navzájem. Aktivně vedeme děti k vyjadřování svých názorů, pocitů a učíme je si naslouchat. Pro rozvoj spolupráce využíváme komunitní kruh, skupinové práce, zdatnější žáky záměrně vedeme k pomoci slabším apod. Záleží nám také na partnerské spolupráci s rodiči. Kromě klasických konzultací jsou rodiče vítáni na akcích školy. Vedeme děti a rodiče k tomu, aby se podílely na rozhodování. Nabízíme i pastorační pomoc a psychologické poradenství.

 

… a proto RESPEKTUJME SVÉ MOŽNOSTI

Věříme, že každé dítě je jedinečnou a hodnotnou osobností. Jsme si vědomi, že žáci přichází do školy s různou úrovní schopností, nadání, mají různé potřeby i limity. Proto se snažíme přistupovat k dětem individuálně. Ve třídě je okolo dvaceti žáků. Učitel umožňuje žákům řešit úkoly různé obtížnosti a rozsahu, bere v potaz jejich individuální pracovní tempo, vytváří příležitosti pro výběr z úkolů, vede děti ke vzájemné pomoci.

 

… a proto UDĚLEJME, CO JE V NAŠICH SILÁCH

Snažíme se, aby žáci v rámci svých možností dosáhli maxima. Nastavujeme žákům vysoké cíle, avšak vždy zvládnutelné. Učitel se snaží o kvalitní, účelnou a zajímavou výuku. Využívá moderní, efektivní vyučovací metody, mezi jinými např. skupinové práce, zásady Kritického myšlení, prvky Montessori pedagogiky, projektové vyučování, využívá informační technologie a další přirozené informační zdroje. V hodinách se střídají různé druhy činností, hry, zařazujeme rytmické a pohybové aktivity.

 

… a proto NA VEDENÍ ZÁLEŽÍ

Považujeme za důležité, aby Vaše děti vedli profesně zdatní učitelé, kteří se ztotožňují s křesťanskými hodnotami školy. Mají opravdový zájem o děti. Pracují na svém pedagogickém i osobnostním rozvoji. Svými postoji a jednáním jsou dětem dobrým příkladem.

 

… a proto AŤ SE NÁM TU LÍBÍ

Usilujeme o příjemné a podnětné pracovní prostředí. Snažíme se o atmosféru spolupráce, přátelství a bezpečí. Předcházíme projevům agrese a nesnášenlivosti.

 

… a proto JSTE VÍTÁNI

Škola je otevřená všem rodinám a jejich dětem, které mají zájem o vzdělávání v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách. Přijímáme všechny děti bez ohledu na to, zda se rodina hlásí k nějakému křesťanskému vyznání či nikoliv