Historie vzniku

TOUHA V SRDCI, LÉTA ČEKÁNÍ

„V 90. letech minulého století, po sametové revoluci, kdy došlo k uvolnění ve společnosti, a já měla malé děti, jsem chtěla, aby měly možnost navštěvovat křesťanskou základní školu. Bohužel v mé blízkosti žádná taková nebyla …”, ohlíží se zpět v čase maminka dnes již odrostlých dcer a také paní učitelka s letitou praxí. Podobně jako ona postrádaly školu, která stojí na zásadách křesťanství, i další maminky.

Šel čas, děti těchto maminek odrostly, ale touha po škole, kde se kromě vědomostí a dovedností buduje také charakter a osobnost dětí, zůstala. Především proto, že zmíněné maminky jsou dosud profesně dětem blízko (dětská psycholožka, učitelky základní školy) a vidí za důležité vyslat do dalšího života osobnosti s vyváženými morálními a duchovními hodnotami.

ZLOMOVÉ ROKY

Na podzim roku 2007 se na půdě církve Slovo života v Pardubicích začaly vést první reálné rozhovory o vzniku křesťanské základní školy a mateřské školy. Pastor společenství pak podpořil modlitební i praktickou iniciativu za tuto věc. Během roku 2008 se začala pravidelně scházet skupina křesťanů z různých denominací angažovaných v práci s dětmi. Sdíleli vizi školy, modlili se, hledali inspiraci.

HLEDÁNÍ INSPIRACE

Od února 2009 skupina iniciátorů postupně navštívila několik církevních škol zřízených různými denominacemi na různých místech republiky. V České republice existuje přes 150 církevních škol. Navázali jsme spolupráci se Základní školou Sion v Hradci Králové, Církevní základní školou v Třinci a Církevní základní školou v Borohrádku.

PODPORA PARDUBICKÝCH CÍRKVÍ

V létě 2009 se iniciativní skupina rozrostla o další jednotlivce. Chtěli jsme, aby škola byla příležitostí k ekumenické spolupráci pardubických církví. Už v našem malém týmu jsme viděli, že práce na dobré věci spojuje křesťany různých tradic. Od podzimu 2009 do jara 2010 jsme proto s projektem křesťanské základní školy seznámili místní církve (Slovo života, Církev bratrská, Křesťanské společenství, Bratrská jednota baptistů, Českobratrská církev evangelická, Římskokatolická církev, Církev adventistů sedmého dne). Vážíme si zájmu a podpory, kterou škole pardubické církve vyjádřily. Našli jsme také další ochotné spolupracovníky, kteří přiložili ruku k dílu v různých oblastech.

NAŠEL SE ZŘIZOVATEL

Souběžně s prezentacemi v pardubických církvích jsme také během podzimu 2009 požádali Sbor Církve bratrské v Pardubicích, zda by se ujal zodpovědné role zřizovatele školy. Díky nasazení kazatele a vstřícnému postoji staršovstva i členů k celé věci, sbor tuto roli přijal.

Později, v dubnu 2010, zřizovatel ustanovil přípravný tým, který řeší personální, administrativní, právní, provozní a další záležitosti spjaté se vznikem školy. Přípravný tým je složen z křesťanů, kteří jsou dlouhodobě zapojeni v práci s dětmi a mládeží – učitelé, psycholog, kazatel, vedoucí volnočasových aktivit a další.

PROČ „NOE"?

V týmu spolupracovníků jsme měli za důležité, aby škola nesla nějaké konkrétní jméno. Po modlitbách a několikerém přemítání jsme se rozhodli pro název NOE – křesťanská základní škola v Pardubicích. Archa, kterou Noe vystavěl na Boží pokyn, byla bezpečným místem pro život navzdory potopě. I my toužíme vystavět školu na křesťanských principech a nabídnout žákům a rodičům dobré prostředí pro vzdělání a výchovu.

PODPORA MĚSTA I KRAJE

Žijeme ve velkém městě, v Pardubickém kraji, kde zatím chybí možnost dát děti do školy, která stojí na zásadách křesťanství. V únoru 2010 jsme seznámili s projektem náměstkyni primátora MUDr. Štěpánku Fraňkovou a náměstka hejtmana Ing. Romana Línka. Oba vyjádřili škole podporu. Jsme Bohu vděčni za kladný postoj úřadů.

HURÁ DO LAVIC!

Během léta 2010 jsme získali kladné stanovisko města Pardubic k působení školy na území města. Našli jsme prostory pro provoz školy a školní družiny. Vstříc nám vyšlo Salesiánské středisko mládeže, které nám přislíbilo prostory ve své budově na Zborovském nám. 2018.

A tak jsme v září 2010 podali žádost o registraci školy na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Začátek prvního školního roku plánujeme na 1. září 2011. Otevřeme jednu první třídu. Chceme k dětem přistupovat individuálně, a proto bude nejvyšší počet žáků v jedné třídě okolo dvaceti. Každým rokem otevřeme další jednu třídu až do naplnění všech devíti ročníků. Těšíme se na Vaše děti!